Primerjava mešanih življenjskih zavarovanj (primerjava življenjskih zavarovanj za primer smrti in doživetja)

 

 

Ponudnik A

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d

Pristopna starost

Od 14. do 65. leta (do v koledarskem letu dopolnjenega 65. leta starosti).

NP

Od 15. do 65. leta.

Od 14. do 65. leta.

Od 14. do 65. leta.

Od 14. do 65. leta.

Od 14. do 65. leta.

Najvišja starost ob izteku zavarovanja

70 let

NP

75 let

75 let (iz cenika)

75 let

75 let

75 let

Začasno zavarovalno kritje

V kolikor je plačan prvi obrok premije se izplača celotna zavarovalna vsota (če prva premija ni plačana do začetka zavarovanja, jamstvo zavarovalnice velja od 24.00 ure dalje tistega dne ko je plačana prva premija in pod pogojem, da se zavarovančevo zdravstveno stanje od dneva podpisa ponudbe do plačila prve premije ni poslabšalo).

Ni začasnega kritja.

Izplača se celotna zavarovalna vsota, vendar največ do višine 200.000 ATS (če je zavarovana oseba v času vložitve ponudbe zmožna za delo, ni pod zdravniškim nadzorom in  če začasno kritje ni v nasprotju z ostalimi določili zavarovalne pogodbe) ali v primeru zdravniškega pregleda do 500.000 ATS (po dospetju zdravniških izvidov na zavarovalnico). Začasno zav. kritje velja do izdaje zav. police, do odklonitve ali odložitve, vendar največ šest tednov.

Izplača se celotna zavarovalna vsota vendar največ do višine 15.000 DEM v tolarski protivrednosti (začasno zav. kritje velja od dne ko zavarovalnica prejme ponudbo in velja do izdaje zav. police ali odklonitve zav. ponudbe).

Izplača se celotna zavarovalna vsota, če je plačan prvi obrok premije.

NP

Izplača se celotna zavarovalna vsota, če je plačan prvi obrok premije (od 24. ure dne plačila) (vendar največ do zneska, ki ga določa uprava družbe).

 

Posebnosti pri zavarovalnem kritju in izplačilih zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja

 

Ponudnik A    

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d

Zav. kritje samomora

Izplačilo matematične rezervacije (prvi dve leti), nato izplačilo celotne zavarovalne vsote.

V prvem letu zavarovanja ni zav. kritja, v drugem in tretjem zavarovalnem letu se izplača matematična rezervacija, po tretjem letu se izplača celotna zavarovalna vsota.

V prvem letu zavarovanja izplačilo le v primeru omračitve uma (kot vzroka samomora), nato izplačilo celotne zavarovalne vsote (v posebnih primerih izplačilo matematične rezervacije).

V prvem letu zavarovanja ni zav. kritja, nato izplačilo celotne zavarovalne vsote.

V prvem letu zavarovanja ni zav. kritja, v drugem in tretjem zavarovalnem letu se izplača matematična rezervacija, po tretjem letu se izplača celotna zavarovalna vsota.

Izplačilo matematične rezervacije, zmanjšane za začetne stroške v obdobju prvih dveh let zavarovanja, nato izplačilo celotne zavarovalne vsote.

Izplačilo matematične rezervacije, nato izplačilo celotne zavarovalne vsote.

Namerna povzročitev smrti (če upravičenec povzroči smrt zavarovanca)

V prvih treh letih ni izplačila, po tretjem letu izplačilo matematične rezervacije

NP

Ni izplačila.

V prvih treh letih ni izplačila, po tretjem letu izplačilo matematične rezervacije.

V prvih treh letih ni izplačila, po tretjem letu izplačilo matematične rezervacije.

V prvih treh letih ni izplačila, po tretjem letu izplačilo matematične rezervacije.

V prvih treh letih ni izplačila, po tretjem letu izplačilo matematične rezervacije.

Smrtna kazen

Izplačilo matematične rezervacije.

NP

Ni izplačila

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Vojni dogodki

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Ni izplačila

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo matematične rezervacije.

Nevarni športi

Ni posebnosti.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo le v primeru, če je nevarnost posebej zavarovana

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Dirke

Ni posebnosti.

Izplačilo matematične rezervacije.

Izplačilo le v primeru, če je nevarnost posebej zavarovana

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Letalski poleti

Ni posebnosti.

Izplačilo matematične rezervacije (piloti...)

Samo v primeru, če je bil zavarovanec potnik (izjeme zavarovati posebej)

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Nevarni poklici in potovanja

Ni posebnosti.

Izplačilo matematične rezervacije.

V posebnih primerih izplačilo matematične rezervacije

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

Ni posebnosti.

 

Ohranitev, odpoved, mirovanje, odkup, obnovitev življenjskega zavarovanja

 

Ponudnik A

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Odpoved zavarovanja s strani zavarovalnice (posledica neplačevanja premije) - vplačana premija se ne vrne

 Če katera od zapadlih premij ni plačana, je zavarovalnica dolžna obvestiti zavarovalca in zavarovanca s priporočenim pismom, v katerem mu določi rok plačila, ki ne sme biti krajši od meseca dni.

Če dogovorjena premija ni plačana, lahko zavarovalnica izroči zavarovalcu priporočeno pismo, v katerem določi rok enega meseca, ki začne teči z dnem vročitve. Če v tem roku niso plačane zapadle premije, ima zavarovalnica pravico, da izjavi razdrtje pogodbe.

Če premija, njene obresti, stroški in dajatve niso pravočasno plačani se zahteva plačilo terjatev s poštnimi stroški v roku 30 dni. Če terjatev v tem roku ni plačana lahko zavarovalnica pogodbo razdre (če je zavarovalna doba krajša od 10 let ali če ni plačana premija za 3 leta, zavarovalna doba pa je daljša od 10 let).

14 dni po zapadlosti plačila opomin (priporočeno) z rokom plačila 30 dni, če premija (s stroški opomina) ni plačana se zavarovalno pogodbo razdre  (če ni premija plačana vsaj za dve leti pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do 14 let (ali za tri leta pri zavarovanjih z zavarovalno dobo nad 14 let)).

Če premija ni plačana v treh mesecih po zapadlosti, velja, da je zavarovalec odstopil od pogodbe in zavarovanje preneha veljati.

Če premija ni plačana v dveh mesecih po zapadlosti, zavarovalnica sklenitelja pozove, da plača premijo (s priporočenim pismom). Rok plačila ne sme biti krajši od meseca dni (od vročitve priporočenega pisma).

Če premija ni plačana v treh mesecih po zapadlosti, velja, da je zavarovalec odstopil od pogodbe in zavarovanje preneha veljati.

Mirovanje (kapitalizacija)

Opominjanje kot zgoraj (če je premija plačana vsaj za dve leti, se zavarovalna vsota kapitalizira glede na Tabelo znižanih zavarovalnih vsot, zavarovanje pa ostane v veljavi brez nadaljnjega plačevanja premije).

Opominjanje kot zgoraj (zavarovanje gre v mirovanje po treh letih (in če je za to obdobje premija plačana), pod pogojem, da mora kapitalizirana zavarovalna vsota znašati vsaj 5.000 ATS).

Opominjanje kot zgoraj (mirovanje, če je premija plačana za 3 leta, zavarovalna doba pa je daljša od 11 let, pod pogojem, da mora kapitalizirana zavarovalna vsota znašati vsaj 5.000 ATS). Za mirovanje mora zaprositi zavarovalec (z dokazili - zavarovalno polico in potrdilom o plačilu zadnje premije).

Opominjanje kot zgoraj (mirovanje, če je premija plačana vsaj za dve leti pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do 14 let (ali za tri leta pri zavarovanjih z zavarovalno dobo nad 14 let)). Znižana zavarovalna vsota se izračuna na način, da se matematična rezervacija, ki ustreza plačani premiji šteje kot enkratna premija.

Mirovanje zavarovanja po dveh letih (plačana premija) pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do vključno 14 let ali po treh letih (plačana premija) pri zavarovanjih z zavarovalno dobo 15 let in več).

Opominjanje kot zgoraj (mirovanje, če je premija plačana za dve leti pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do vključno 12 let, za tri leta pri zavarovanjih z zavarovalno dobo 13-29 let in štiri leta pri zavarovanjih z zavarovalno dobo nad 29 let). Znižana zavarovalna vsota se izračuna tako, da se matematična rezervacija, ki ustreza plačani premiji, šteje kot enkratna premija.

Zavarovanje gre v mirovanje, če je bila premija plačana vsaj za dve leti pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do vključno 14 let ali vsaj za tri leta pri zavarovanjih z zavarovalno dobo do 15 let.

Odkup zavarovanja in višina odkupne vrednosti

Odkup zavarovanja je možen samo pod posebnimi pogoji. Izplača se odkupna vrednost po Tabeli odkupnih vrednosti, po poteku treh let zavarovanja (plačana premija).

Odkup zavarovanja je možen po poteku treh let - plačana premija (ko se doseže odkupna vrednost). Izplača se odkupna vrednost (matematična rezervacija zmanjšana za stroške odpovedi (do 10% matematične rezervacije)).

Odkup zavarovanja je možen po poteku treh let - plačana premija (za zavarovanja, ki so sklenjena za najmanj 11 let).

Odkup zavarovanja je možen samo pod posebnimi pogoji. Izplača se 95% matematične rezervacije, po poteku treh let zavarovanja (plačana premija).

Odkup zavarovanja je možen samo pod posebnimi pogoji. Izplača se odkupna vrednost po poteku 2/3 let - plačana premija (za zavarovalno dobo do 15/nad 15 let). Zavarovalnica lahko določi ugodnejše pogoje odkupa.

Odkup zavarovanja je možen samo pod posebnimi pogoji. Izplača se 95% matematične rezervacije, po poteku 2/3/4 let - plačana premija (za zavarovalno dobo do 12/13-29/nad 29 let).

Odkup zavarovanja je možen samo pod posebnimi pogoji. Izplača se odkupna vrednost po poteku 2/3 let - plačana premija (za zavarovalno dobo do 14/15 let ali več). Zavarovalnica lahko določi ugodnejše pogoje odkupa.

Obnovitev zavarovanja

Obnovitev je možna v roku 12 mesecev od zadnjega meseca, za katerega je bila premija plačana.

Ni dololočil (v zav. pogojih) o obnovitvi zavarovanja.

Ni določil (v zav. pogojih) o obnovitvi zavarovanja.

Obnovitev je možna v roku 12  mesecev od zadnjega meseca, za katerega je bila premija plačana.

Obnovitev je možna v roku 24 mesecev po spremembi zav. pogodbe.

Ni časovnih omejitev za obnovitev zavarovanja.

Ni časovnih omejitev za obnovitev zavarovanj.

 

Udeležba na dobičku življenjskega zavarovanja

 

Ponudnik A

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Udeležba na dobičku

Vsakoletna udeležba zavarovanca pri razdelitvi dobička.

Udeležba zavarovanca na dobičku po poteku treh let zavarovanja.

Udeležba zavarovanca pri razdelitvi dobička.

Zavarovanec je udeležen pri razdelitvi dobička (višina in način udeležbe v aktih zavarovalnice).

Udeležba zavarovanca na dobičku po poteku treh let zavarovanja.

Vsakoletna udeležba zavarovanca pri razdelitvi dobička.

Vsakoletna udeležba zavarovanca pri razdelitvi dobičk

 

Predujem, dodatna zavarovalna vsota ob rojstvu otroka

 

Ponudnik A

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Predujem

Ni določil.

Možnost izplačila predujma (po zav. pogojih).

Možnost izplačila predujma (po zav. pogojih).

Ni določil.

Ni določil.

Ni določil.

Ni določil.

Izplačilo dodatne zavarovalne vsote ob rojstvu otroka

10% od zavarovalne vsote po vzajemnem zavarovanju (ali po materini polici ali po polici starša samohranilca), po poteku 12-ih mesecev od začetka zavarovanja (rojstvo), največ do vrednosti 1.000 DEM in samo za prvega otroka (če se rodijo dvojčki, trojčki... dodatna zavarovalna vsota za vsakega otroka).

Ni določil.

Ni določil.

3% od zavarovalne vsote po vzajemnem zavarovanju zakoncev ali po zavarovalni polici matere, po poteku šestih mesecev zavarovanja (rojstvo otroka po šestih mesecih od sklenitve police) in za vsakega otroka posebej.

10% od zavarovalne vsote po vzajemnem zavarovanju (ali po materini polici ali po polici matere samohranilke), po poteku 12-ih mesecev od začetka zavarovanja (rojstvo), samo za prvega otroka (če se rodijo dvojčki, trojčki... dodatna zavarovalna vsota za vsakega otroka).

10% od zavarovalne vsote po vzajemnem zavarovanju (ali po materini polici ali po polici matere samohranilke), po poteku 12-ih mesecev od začetka zavarovanja (rojstvo), največ do vrednosti 1.500 DEM ter samo enkrat med trajanjem zavarovanja (če se rodijo dvojčki, trojčki... dodatna zavarovalna vsota za vsakega otroka).

Ni določil.

Brezplačno zavarovanje otrok za pogrebne stroške

10% od zavarovalne vsote, vendar največ 2.000 DEM, za otroke od 30. dneva do dopolnjenega 14. leta straosti (posebna določila).

Ni določil.

Ni določil.

Ni izplačila.

10% od zavarovalne vsote za doživetje, za otroke od 30. dneva starosti do dopolnjenega 14. leta starosti (splošni pogoji za doživetje).

10% od zavarovalne vsote, vendar največ 2.000 DEM, za otroke od 30. dneva do dopolnjenega 14. leta starosti (dopolnilni pogoji za zavarovanje pogrebnih stroškov otrok zavarovancev).

Ni določil.

 

Primer zavarovalnih vsot življenjskega zavarovanja

 

Ponudnik A

Merkur d.d.

Prima d.d.*

Ponudnik B

Tilia d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Zavarovalna vsota (v DEM)

ženska, starost 30 let, zavarovalna doba 25 let, brez pripisa dobička, mesečna premija 100 DEM

 

 

38.315

 

 

33.193 (34.637 z zdravniškim pregledom)

 

 

33.632

 

 

37.751

 

 

NP

 

 

38.023

 

 

36.764

Zavarovalna vsota (v DEM)

moški, starost 30 let, zavarovalna doba 25 let, brez pripisa dobička, mesečna premija 100 DEM   

 

 

36.630

 

 

32.747 (34.152 z zdravniškim pregledom)

 

 

33.073

 

 

36.127

 

 

NP

 

 

38.023

 

 

36.210

Zavarovalna vsota (v DEM)

ženska, starost 30 let, zavarovalna doba 25 let, s pričakovanim dobičkom, mesečna premija 100 DEM

 

NP

 

65.390 (68.235 z zdravniškim pregledom)

 

62.139

 

NP

 

NP

 

NP

 

67.278

Zavarovalna vsota (v DEM)

moški, starost 30 let, zavarovalna doba 25 let, s pričakovanim dobičkom, mesečna premija 100 DEM  

 

NP

 

64.511 (67.279 z zdravniškim pregledom)

 

61.976

 

NP

 

NP

 

NP

 

66.264

  • *kasneje Grawe d.d.;
  • primerjava mešanih življenjskih zavarovanj je izvedena na podlagi cenikov in zavarovalnih pogojev.

Primerjava mešanih življenjskih zavarovanj je bila opravljena septembra 2001 (velja za mešana življenjska zavarovanja, ki so bila v prodaji v tem obdobju).


Skleni življenjsko zavarovanje on-line!


Pomembne povezave