Predmet zavarovanja

Zaloge surovin, materiala, polizdelkov, nedokončanih izdelkov, opreme, rezervnih delov, investicijskega materiala, trgovskega blaga in drugih stvari, ki se knjigovodsko vodijo kot zaloge. Zavarujejo se vsakokratne količine zalog blaga po cenah posameznih vrst blaga, po katerih jih zavarovalec knjigovodsko vodi.

 

Zavarovalna vsota

Vsakokratna dejanska vrednost.

 

Zavarovane nevarnosti (običajno) - osnovno kritje

Požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovalčevega motornega vozila (premičnega delovnega stroja), padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije.

 

Zavarovane nevarnosti (običajno) - dodatno kritje

Poplava, izliv vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, snežni plaz, iztek (lekaža), izliv žareče mase, samovžig, potres.

 

Opredelitev (opis) zavarovanih nevarnosti (iztek, izliv žareče mase, samovžig zalog - glej spodaj).

 

Iztek (lekaža) je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod in cevovodov zaradi počenja posode, cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali polnjenje tekočin ali plina. Zavarovanje krije škodo na zavarovani tekočini ali plinu, s posebnim dogovorom pa tudi posledično škodo, ki jo tekočina ali plin povzroči na drugih zavarovanih stvareh.

 

Izliv žareče mase pomeni zavarovalno kritje za škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči izliv žareče mase zunaj kraja, določenega za izpuščanje ali odvod, čeprav požar ne nastane. zavarovalno kritje obsega tudi škodo na razliti masi.

 

Samovžig zalog je proces pri katerem snovi prehajajo v pepel brez prisotnosti ognja ali delovanja visoke temperature od zunaj. Gre za biološki, fizikalni ali kemični proces pri skladiščenju vlažnega premoga, sena ali bioloških odpadkov.

 

Popusti (običajno)

  • za izvajanje preventivnih protipožarnih ukrepov (gasilne naprave, javljalniki požara, čuvajska služba, računalniški (TV) varnostni sistemi, povezava z dežurnimi centri ali gasilsko enoto).

 

Obveščanje (običajno)

Zavarovalec je dožan vsako trimesečje obveščati zavarovatelja o knjigovodskih vrednostih zavarovanih zalog za to obdobje.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).