External link opens in new tab or window

Vprašanja so navedena po abecednem redu...


Kaj je Agencija za trg vrednostnih papirjev?

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je institucija, nadzorni in izvršilni organ trga vrednostnih papirjev Republike Slovenije.

 

Kaj je Agencija za zavarovalni nadzor?

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je institucija, nadzorni in izvršilni organ zavarovalnega trga Republike Slovenije, zagotavlja stabilnost finančno zavarovalniškega trga in varstvo potrošnikov zavarovalnih storitev


Kaj je antiselekcija?

Antiselekcija je oblika oportunističnega obnašanja pogodbene stranke pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, prikrivanje pomembnih informacij, ki vplivajo na stopnjo zavarovanja določene nevarnosti, posledica je sklenitev zavarovanja z neustrezno (prenizko) premijo.

 

Kaj je anuiteta?

Anuiteta je obrok glavnice in obresti za odplačilo terjatve.

 

Kaj je arbitraža?

Arbitraža je razsodišče, nedržavno razsodišče, stranki mu sporazumno zaupata odločitev v sporu, arbitražna odločba je izenačena s pravnomočno odločbo rednega sodišča.

 

External link opens in new tab or window

Kaj je bankassurance (bankinsurance)?

Pod tem pojmom razumemo bančno zavarovalništvo, različne oblike povezav, združevanj bank in zavarovalnic ter njihovih storitev.


External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

Kaj je borzni indeks?

Borzni indeks predstavlja tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev, prikazuje gibanje tečajev določenega trga, področja, panoge, skupine podjetij… na določen dan in v preteklosti.

 

Kaj je borzno posredniška družba?

Borzno posredniška družba (BDP) je gospodarska družba, katere dejavnost je posredovanje pri nakupu in/ali prodaji vrednostnih papirjev.


External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

 

Kaj je čas trajanja zavarovalne pogodbe?

 Čas trajanja zavarovalne pogodbe je čas od sklenitve zavarovalne pogodbe do prenehanja zavarovalnega kritja, ni vedno enak zavarovalnemu obdobju, glej respiro rok.

 

Kaj je delnica?

Delnica je lastniški vrednostni papir, dolgoročna oblika naložbe, imetniku daje pravico do sorazmernega deleža v upravljanju podjetja (izdajatelja delnic), do sorazmernega deleža udeležbe v razdeljenem dobičku in do sorazmernega deleža v likvidacijski masi v primeru stečaja podjetja (izdajatelja delnic).

 

Kaj so dobri poslovni običaji?

So običaji, navade, šege, za katere razumni gospodarstveniki menijo, da jih je potrebno spoštovati pri poslovanju in nastopanju na tržišču.

 

Kdo je dobro poučeni vlagatelj?

Dobro poučeni vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki svoje premoženje nalaga z namenom ohranjanja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov iz takih naložb in ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje, potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje.

 

Kaj predstavljajo druge zavarovalno-tehnične rezervacije?

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije so del vplačane premije, vrsta zavarovalno-tehničnih rezervacij (druge zavarovalno-tehnične rezervacije oblikuje zavarovalnica glede na predvidene bodoče obveznosti in tveganja velikih škod, ki izhajajo na primer iz zavarovanja odgovornosti  za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke, potresa, poplave in druge obveznosti in tveganja, v zvezi s katerimi se ne oblikuje posameznih rezervacij iz 1. do 4. točke drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 113. člena tega (ZZavar) zakona (119. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

 

Kaj je družba za upravljanje?

Je institucija, gospodarska družba, ki upravlja investicijske sklade (investicijske družbe in vzajemne sklade) in je za to dejavnost pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Seznam...


Kaj je ETF (ang.: exchange-traded fund)?

Je indeksni sklad (indeksne delnice), ki kotira na borzi v obliki delnic, imetnik jih običajno ne more unovčiti pri družbi za upravljanje.

 

Kaj je EURIBOR?

Je medbančna obrestna mera v Evropski uniji.


Kaj so finančni instrumenti?

So vse vrste finančnih naložb.


Kaj je franšiza?

Je soudeležba zavarovalca pri kritju škode, predstavlja del ali odstotek škode, ki jo ob nastopu zavarovalnega primera krije zavarovalec, ima varčevalno in preventivno funkcijo, glej odbitna in integralna franšiza.

External link opens in new tab or window


Kaj je hazarderska zmota?

Je prepričanje, da se nekaj, kar se je zgodilo pred kratkim, ne more ponoviti.

 

Kaj je hedge sklad?

Je kolektivna oblika nalaganja sredstev, brez pomembnejših omejitev in nadzora s strani države, višje tveganje, namenjeno večjim in k tveganju nagnjenim investitorjem.

 

Kaj je integralna franšiza?

Je znesek, do katerega zavarovanec krije škodo sam, če pa višina škode preseže ta znesek, jo zavarovalnica krije v celoti.

 

Kaj je investicijska družba?

Je investicijski sklad, organiziran kot delniška družba, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto prenosljive in s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

 

Kaj je investicijski kupon?

Je lastniški vrednostni papir, udeležba v sorazmernem deležu (število enot) vzajemnega sklada, izdajatelj je družba za upravljanje, glasi na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada, prenosljiv ali neprenosljiv.

 

Kaj je investicijski sklad?

Je podjem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, oblike: investicijska družba in vzajemni sklad.


Kaj so izravnalne rezervacije?

Izravnalne rezervacije so del vplačane premije, vrsta zavarovalno-tehničnih rezervacij (1. izravnalne rezervacije se oblikujejo na podlagi deleža škod, za katerega dejanske obveznosti zavarovalnice na podlagi zavarovalnih primerov, ki so nastopili v obračunskem obdobju, presegajo ocenjene obveznosti zavarovalnice, ki so bile podlaga za določitev zavarovalne premije, 2. izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo neenakomernega odvijanja škodnega dogajanja. Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so na podlagi statističnih podatkov ugotovljena znatna nihanja škod, ki niso izravnana z zavarovalno premijo posameznega leta ali s pozavarovanjem. Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije na podlagi odstopanja deleža škod v tekočem obračunskem obdobju od povprečnega deleža škod v opazovanem obdobju (1. in 2. odst. 118. člena ZZavar, Ur.l. RS, št.13/2000)).

 

Kaj so Izstopni stroški?

So stroški ob izstopu (ob unovčitvi sredstev) iz sklada, bremenijo vlagatelja, do njih je upravičena družba za upravljanje.

 

Kaj so izvedeni finančni instrumenti?

So pravice, katerih cena je posredno ali neposredno odvisna od cen vrednostnih papirjev, tujih valut, blaga, višine obrestnih mer. Nastopajo v obliki opcij, terminskih pogodb, nakupnih bonov, obrestnih zamenjav…

 

Kaj je izvleček prospekta?

Je povzetek najpomembnejših podatkov iz prospekta določenega vzajemnega sklada, ki ga mora družba za upravljanje ali od nje pooblaščena oseba izročiti morebitnemu vlagatelju.


Kaj je kapitalski dobiček?

Je razlika med prodajno in nakupno ceno vrednostnega papirja, z upoštevanjem določenih normiranih stroškov, realiziran (ob prodaji) ali nerealiziran.

 

Kaj je knjigovodska vrednost?

Je vrednost na osnovi računovodskih izkazov, ne predstavlja tržne vrednosti.


Kaj so kompozitne zavarovalnice?

So zavarovalnice, ki izvajajo življenjska in premoženjska zavarovanja. Seznam...

 

Kaj pomeni izraz konciliacija?

Izraz pomeni pomirjanje.

 

Kaj je konverzija?

Konverzija je pretvorba, pri npr. vzajemnih skladih pretvorba vplačanega zneska v enote premoženja.

 

Kaj so kratkoročni finančni instrumenti?

So kratkoročna posojila in vrednostni papirji, z rokom zapadlosti/dospetja manj kot leto dni

 

Kaj je kreditno tveganje?

Je verjetnost, da se neka napoved ne bo udejanjila/uresničila zaradi nepredvidenih sprememb na kreditnem trgu (obrestne mere…), pri obveznicah stopnja verjetnosti, da izdajatelj obveznice ne bo sposoben v celoti in pravočasno izpolniti svojih obveznosti.

 

Kaj je krovni sklad?

Je pravna oblika, ki omogoča oblikovanje več ločenih investicijskih skladov znotraj ene pravne osebe.

 

Kaj je letno poročilo?

Je poslovno poročilo o poslovanju, pri investicijskih skladih poročilo o poslovanju sklada v določenem letu, vsebuje računovodske izkaze, pojasnila, portfelj…

 

Kaj je likvidnost?

1. Je zmožnost poravnave določene obveznosti na določen dan,

2. Je zmožnost spremembe nedenarne oblike naložbe v denarno obliko.

 

Kaj je lombardni kredit (posojilo)?

Je posojilo, ki ga zavarujemo (zastavna pravica) s premičnim premoženjem (npr. z vrednostnimi papirji).

 

Kaj so matematične rezervacije?

Matematične rezervacije so del vplačane premije življenjskih zavarovanj (1. matematične rezervacije se oblikujejo v višini sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovanj zmanjšano za sedanjo ocenjeno vrednost bodočih premij, ki bodo vplačane na podlagi teh zavarovanj, 2. matematične rezervacije se izračunavajo z uporabo ustreznega aktuarskega vrednotenja, ki upošteva vse bodoče obveznosti zavarovalnice, na podlagi posamezne zavarovalne pogodbe (1. in del 2. odst. 117. člena ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

 

Kaj je mediacija?

Mediacija pomeni posredovanje.

 

Kaj je moralni hazard?

Je oblika oportunističnega obnašanja pogodbene stranke po sklenitvi zavarovalne pogodbe, pogodbena stranka se obnaša v nasprotju z določili zavarovalne pogodbe (prenehanje izvajanja preventivnih ukrepov…).

 

Kaj je nadzavarovanje?

Nadzavarovanje nastopi, ko zavarovalna vsota presega dejansko vrednost zavarovane stvari, v primeru nastopa zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini dejanske vrednosti stvari.


Kaj je nevarnost (riziko)?

Je možnost nastopa gospodarsko škodljivega dogodka, ki povzroči obveznost zavarovalnice za izplačilo odškodnine.

 

Kaj je obrat naložb?

Je razmerje med obsegom prodaje naložb in celotno vrednostjo naložb v določenem obdobju (običajno v letu dni), pri vzajemnih skladih merilo za aktivnost upravljanja.


Kaj je obveznica?

Je dolžniški vrednostni papir, dolgoročna oblika naložbe, izdajatelj je posojilojemalec, kupec pa posojilodajalec, imetnik prejema redno izplačane kupone z vnaprej določeno obrestno mero, ob dospetju (rok dospetja je znan) pa še nominalno vrednost obveznice (nekatere posebnosti: anuitetna brezkuponska obveznica).

 

Kaj je odbitna franšiza?

Je znesek, ki ga zavarovalnica odšteje od vsake škode in zavarovancu izplača razliko med celotno zavarovalnino in višino odštetega zneska.


Kaj je opcija?

Ena od možnosti, izbira, fin. pogodba s katero se prodajalec (izdajatelj opcije) obveže, da bo od lastnika opcije kupil oziroma mu prodal določeno blago po vnaprej določeni ceni.

 

Kaj so oportunitetni stroški?

So stroški izgubljene alternative, stroški druge najboljše priložnosti.

 

Kaj je pasiva?

So obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja, pri vzajemnih skladih investicijski kuponi.


Kaj je podzavarovanje?

Podzavarovanje nastopi, kadar je zavarovalna vsota nižja od dejanske vrednosti zavarovane stvari.

 

Kaj je ponudba?

Je obrazec zavarovalnice, ki se uporablja za sklepanje življenjskih zavarovanj in vsebuje vse potrebne podatke za sklenitev zavarovanja.

 

Kaj je portfelj (portfolio)?

Je struktura, sestava, košarica nečesa, fin. struktura naložb (npr. sklada) v določenem trenutku ali obdobju, v zavarovalništvu skupek zavarovalnih tveganj.


External link opens in new tab or window

Kaj je pozavarovalnica?

Je gospodarski subjekt, ki opravlja posle pozavarovanja.

 

Kaj je pozavarovanje?

Je zavarovanje zavarovanja, zavarovanje zavarovalnice pri pozavarovalnici.

 

Kaj so pravila upravljanja

(vzajemni skladi)?

So temeljni dokument vzajemnega sklada, urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

 

Kaj je premija?

Glej zavarovalna premija.

External link opens in new tab or window

Kaj so prenosne premije?

Prenosne premije so del vplačanih premij, ki jih zavarovalnica ob koncu obračunskega obdobja prenese v naslednje obračunsko obdobje in so namenjene kritju škod, ki nastanejo v naslednjem obračunskem obdobju.

 

Kaj je prispevek?(z?

Je dajatev zavarovalca, plačilo za zavarovanje pri družbi za vzajemno zavarovanje.

 

Kaj je pristopna izjava?

(vzajemni skladi)?

Je pogodba s podpisom katere potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili upravljanja določenega vzajemnega sklada.

 

Kaj je prospekt?

Je temeljni dokument za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, vlagatelju nudi vse informacije, ki so potrebne za odločitev glede pristopa k pravilom upravljanja določenega vzajemnega sklada oziroma glede odločitev vlaganja sredstev v vzajemni sklad.

 

Kaj je respiro rok?

Je trajanje zavarovalnega kritja po poteku zavarovalnega obdobja.

 

Kaj so rezervacije za bonuse, popuste in storno?

Rezervacije za bonuse, popuste in storno so del vplačane premije, vrsta zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezervacije za bonuse, popuste in storno se oblikujejo v višini zneskov, do izplačila katerih so upravičeni zavarovanci iz naslova: 1. pravice do udeležbe v dobičku iz njihovih zavarovanj oziroma drugih upravičenj na podlagi zavarovalne pogodbe (bonusi), 2. pravice do delnega znižanja premije (popusti), 3. pravice do povrnitve dela premije za neporabljeni čas zavarovanja zaradi predčasnega prenehanja zavarovanja (storno) (115. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

 

Kaj so rezervacije za prenosne premije?

Rezervacije za prenosne premije so del vplačane premije, vrsta zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezervacije za prenosne premije pri posameznem zavarovanju se oblikuje v višini tistega dela vplačane premije, ki se nanaša na zavarovalno kritje za zavarovalno obdobje po zaključku obračunskega obdobja, za katerega se izračunava rezervacija (114. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

External link opens in new tab or window


Kaj je shema izvensodnega reševanja sporov?

Shema izvensodnega reševanja sporov predstavlja različne oblike izvensodnega reševanja sporov.

 

Kaj je skadencar?

Je seznam zavarovancev in njihovih zavarovanj (s potekom trajanja zavarovanja).

 

Kaj je skrbnik?

(vzajemni skladi)?

Je skrbnik premoženja investicijskega sklada ali vzajemnega prostovoljnega pokojninskega sklada ali kritnega premoženja pokojninske družbe in je lahko skrbniška banka ali druga finančna institucija, katere poslovanje ureja ZTVP – 1 (Zakon o trgu vrednostnih papirjev - 1) in katere glavna dejavnost so storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji ter uveljavljanjem pravic iz teh vrednostnih papirjev na podlagi ZTVP – 1, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje skrbniških storitev in ki izpolnjuje pogoje iz poglavja 4.1. in 4.2. tega zakona (ZISDU – 1) ter katere poslovanje je predmet javnega nadzora s strani Agencije (4. člen ZISDU – 1).

 

Kaj je skrbniška banka?

Je institucija, banka po prvem odstavku 2. člena ZBan (Zakona o bančništvu) oziroma podružnica banke države članice, ustanovljena na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po tem zakonu (4. člen ZISDU - 1).

 

Kaj je Slovenski borzni indeks?

Je indeks največjih in najlikvidnejših delnic v borzni kotaciji Ljubljanske borze, d.d., struktura sestave indeksa je odvisna od tržne kapitalizacije delnic posameznega udeleženca v prostem obtoku, udeležba posameznega udeleženca je omejena na deset odstotkov, cenovni indeks (neupoštevanje dividend) – z njim merimo spremembe tečajev v indeks vključenih delnic.

 

Kaj je Slovensko zavarovalno združenje?

SZZ je interesno združenje zavarovalnic v Republiki Sloveniji.

 

Kaj je solventnost?

Je zmožnost poravnave prevzetih obveznosti.

 

Kaj je specializirana arbitraža?

Je reševanje sporov na ožjih področjih ter je praviloma ustanovljena pri posebnih organizacijah.

 

Kaj je splošna arbitraža?

Je odločanje ne glede na vrsto spora, kadar ji stranke poverijo to nalogo.

 

Kateri so splošni pogoji?

Splošni pogoji so tisti, ki jih določi en pogodbenik, bodisi, da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi, da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenikoma v isti pogodbi in praviloma zavezujejo (1. odst. OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001).

 

Kako deluje stalna arbitraža?

Deluje kot organizacija, ustanovljena z nalogo reševanja sporov, kadar ji stranke poverijo to nalogo.

 

Kaj je stopnja škod?

Je razmerje med odškodninami in zavarovalnimi vsotami v portfelju, izraženo v odstotkih.

 

Kaj so škodne rezervacije?

Škodne rezervacije so del vplačane premije, vrsta zavarovalno-tehničnih rezervacij (1. škodne rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih obveznosti, ki jih je zavarovalnica dolžna izplačati na podlagi zavarovalnih pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do konca obračunskega obdobja, in sicer ne glede na to ali je zavarovalni primer že prijavljen, vključno z vsemi stroški, ki na podlagi teh pogodb bremenijo zavarovalnico, 2. škodne rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi ocenjene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode (116. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000)).

 

Kaj je škodni delež?

Je razmerje med zneskom odškodnin in tehnično premijo.

 

Kaj je tehnična premija?

Je del zavarovalne premije (plačila za zavarovanje) namenjen povračilu za nastalo škode zaradi udejanjanja zavarovane nevarnosti na zavarovanem predmetu (namenjena kritju škod in oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij).

 

Kaj je tržna vrednost?

Je izoblikovana vrednost oziroma cena na osnovi ponudbe in povpraševanja.

 

Kaj je tržno tveganje?

Je možnost, da se neka napoved ne bo udejanjila/uresničila zaradi nepredvidenih sprememb na področju trgovanja.

 

Kaj je tveganje?

Je možnost, da se neka napoved ne bo udejanjila/uresničila, nasprotje tveganja je gotovost, fin., zav., 1. možnost naključne uresničitve zavarovane nevarnosti na predmetu zavarovanja v nekem prihodnjem časovnem obdobju, 2. predmet, ki je izpostavljen uresničitvi določene nevarnosti.


Kdo je upravičenec iz pogodbe življenjskega zavarovanja?

Je oseba, ki jo zavarovalec s pogodbo o življenjskem zavarovanju določi, da bo v primeru nastanka zavarovalnega primera (smrti) upravičena do pravic iz zavarovalne pogodbe, je oseba v korist katere se sklene zavarovanje.

 

Kaj je upravljalska provizija?

Je provizija upravljalca (družbe za upravljanje) pri upravljanju investicijskega/vzajemnega sklada, bremeni sklad, posledično bremeni vlagatelje.

 

External link opens in new tab or window

Kaj je varuh pravic s področja zavarovalništva?

Je neodvisni samostojni organ, pristojen za posredovanje pri reševanju sporov med zavarovalnico in zavarovalcem.

 

Kaj je vrednost enote premoženja (VEP)?

Je vrednost enote premoženja vzajemnega sklada, vrednost točke vzajemnega sklada, količnik čiste vrednosti sredstev premoženja in števila enot na določen in isti dan.

 

Kaj je vrednostni papir?

Je listina s premoženjskimi pravicami (prenosljive ali neprenosljive).

 

Kaj je vsotno zavarovanje?

Je zavarovanje na zavarovalno vsoto, glej zavarovalna vsota.

 

Kaj so vstopni stroški (vstopna provizija)?

So stroški vstopa v vzajemni sklad, bremenijo vlagatelja, do njih je upravičena družba za upravljanje.

 

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je premoženje lastnikov investicijskih kuponov, ki ga upravlja družba za upravljanje. Varnost in donosnost se zagotavlja z visoko stopnjo razpršitve.


Kaj je zakladna menica?

Je kratkoročni vrednostni papir, državni vrednostni papir.

 

Kaj je zaprt investicijski sklad?

Zaprt investicijski sklad je investicijska družba.

 

Kdo je zavarovalec?

Je sklenitelj zavarovanja, pogodbena stranka v zavarovalni pogodbi z zavarovalnico.

 

Kaj je zavarovalna doba?

Je trajanje zavarovanja, običajno določeno v letih.

 

Kaj je zavarovalna podskupina?

Je sestav zavarovalnih vrst (opredeljuje jih 2. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

 

Kaj je zavarovalna pogodba?

Je pogodba civilnega in gospodarskega prava, z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega (921. člen OZ), običajno v pisni obliki, izjemoma ustno ali molče, običajno jo sestavljajo zavarovalna polica in zavarovalni pogoji.

 

Kaj je zavarovalna polica?

Je listina, potrdilo, dokazilo o zavarovanju, sklenjeni zavarovalni pogodbi.

 

Kaj je zavarovalna premija?

Zavarovalna premija je plačilo za zavarovanje, cena zavarovanja.

 

Kaj je zavarovalna skupina?

Je sestav zavarovalnih podskupin (2. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000 določa dve osnovni zavarovalni skupini: premoženjska in življenjska zavarovanja).

 

Kaj je zavarovalna vrsta?

Z zavarovalno vrsto označujemo zavarovanja, ki jih določa enaka nevarnost (2. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000 določa 23 zavarovalnih vrst).

 

Kaj je zavarovalna vsota?

Zavarovalna vsota je vsota, ki je določena v zavarovalni pogodbi ali zakonu in predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice ob nastopu zavarovalnega primera.

 

Kaj je zavarovalnica?

Zavarovalnica je: 1. gospodarski subjekt, ki opravlja zavarovalne posle, v Republiki Sloveniji po 1. odst. 1. člena ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000 je zavarovalnica pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov, 2. opravljanje zavarovalnih poslov je njena edina dejavnost, je gospodarsko in pravno samostojna, s predpisanim pravnim statusom gospodarske družbe (delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje) in posebno notranjo organizacijo. Seznam...

 

Kaj je zavarovalni kodeks?

Zavarovalni kodeks je kodeks dobrih poslovnih običajev pri opravljanju zavarovalnih poslov.

 

Kaj je zavarovalni kraj?

Zavarovalni kraj določa uporabo prava, pri življenjskih zavarovanjih je uporaba prava določena z bivališčem zavarovanca, pri premoženjskih zavarovanjih ga je moč dogovoriti.

 

Kaj so zavarovalni pogoji?

Zavarovalni pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe in vir zavarovalnega prava, biti morajo razumljivi, jasni in nedvoumni, v Republiki Sloveniji morajo biti v slovenskem jeziku.


Kaj je zavarovalni primer?

Zavarovalni primer je dogodek glede na katerega se sklene zavarovanje, biti mora bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Prijava...


Kdaj je zavarovalna pogodba nična?

Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je bil že v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, ali če je tedaj že prenehala možnost, da bi nastal. Če pa je bilo dogovorjeno, da bo z zavarovanjem zajet določen čas pred sklenitvijo pogodbe, je pogodba nična le, če je bilo tedaj, ko je bila sklenjena, zainteresirani stranki znano, da je zavarovalni primer že nastal oziroma da je že prenehala možnost, da bi nastal (922. člen OZ)

 

Kaj je zavarovalnina?

Zavarovalnina je dajatev zavarovalnice, izplačilo iz naslova zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica jo izplača zavarovancu ob nastanku zavarovalnega dogodka, pri zavarovanju odgovornosti gre za odškodnino.

 

Kaj je zavarovalno obdobje?

Zavarovalno obdobje je obdobje za katerega je sklenjeno zavarovanje.

 

Kaj so zavarovalno-tehnične rezervacije?

Zavarovalno-tehnične rezervacije so obveznosti zavarovalnice na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb za še nastale in pričakovane škode (kritje bodočih obveznosti iz zavarovanj in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov), po 113. členu ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000 so zavarovalno-tehnične rezervacije: 1. rezervacije za prenosne premije, 2. rezervacije za bonuse, popuste in storno, 3. škodne rezervacije, 4. izravnalne rezervacije, 5. druge zavarovalno-tehnične rezervacije


Kaj pomeni izraz zavarovanec?

Zavarovanec je oseba v korist katere je sklenjeno zavarovanje, pri življenjskem zavarovanju oseba od katere življenja ali smrti je odvisno izplačilo zavarovalnine.

 

Kaj pomeni izraz zavarovatelj?

Zavarovatelj je zavarovalnica kot stranka zavarovalne pogodbe, ki se obvezuje izplačati zavarovancu nadomestilo za škodo v primeru nastanka zavarovalnega primera.

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window