Ugotavljanje in obračun škode zavarovanja premičnin


Velja pravilo povrnitve dejanske škode, ki jo utrpi zavarovanec ob nastopu zavarovalnega primera.

 

Na višino obveznosti zavarovalnice vplivajo:

  • zavarovalna vsota;
  • dejanska škoda;
  • zavarovalna vrednost;
  • amortizacija;
  • vrednost rešenih delov;
  • franšiza;
  • stroški, ki se priznajo po zavarovalnem primeru (čiščenje in odvoz poškodovanih stvari).

 

Zavarovalnina (povračilo za zavarovano škodo) se v primeru:

  • uničenja ali odtujitve predmeta zavarovanja obračuna po zavarovalni vrednosti ob nastanku zavarovalnega primera (totalna škoda);
  • poškodovanja predmeta zavarovanja obračuna po stroških popravila in materiala, kolikor bi znašali na dan zavarovalnega primera, zmanjšanih zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnološke zastarelosti (amortizacija), če ni v zavarovalni pogodbi drugače dogovorjeno ter za vrednost ostankov (delna škoda).

 

V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, izpopolnitve ali drugih sprememb predmeta zavarovanja.

 

Šteje se, da je stvar uničena, če bi stroški popravila dosegli zavarovalno vrednost stvari na dan nastopa zavarovalnega primera, zmanjšano za vrednost rešenih delov.

 

Pri poškodovanju posameznih predmetov, ki tvorijo celoto (garnitura, servis…) se pri obračunu škode ne upošteva zmanjšanje vrednosti te celote.

 

Če so zavarovane stvari povsem uničene ali ukradene, zavarovanec pa ne more dokazati njihove vrednosti, krije zavarovanje škodo v višini določenega odstotka od nabavne vrednosti nove stvari.

 

Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo zavarovancu in se obračunajo po tržni ceni ob nastanku zavarovalnega primera in po stanju, v kakršnem so bili takoj po zavarovalnem primeru.

 

Če zavarovanec izve, kje so ukradene stvari, mora s sodelovanjem pooblaščenih organov takoj ukreniti vse potrebno, da ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobi čimprej nazaj. O tem mora takoj obvestiti zavarovalnico.

 

Če zavarovanec še ni prejel zavarovalnine za najdene stvari, mora najdene stvari prevzeti. Če so stvari poškodovane, se škoda obračuna po veljavnih pogojih.

 

Če je zavarovanec že prejel zavarovalnino, preden je izvedel, kje so ukradene stvari, jih lahko, če so najdene, zahteva nazaj. V tem primeru mora zavarovalnici vrniti zavarovalnino. Če so najdene stvari poškodovane, jih zavarovanec lahko zahteva nazaj po sporazumno določeni vrednosti in mora v tem primeru zavarovalnici vrniti ustrezni del že prejete zavarovalnine. Če zavarovanec noče sprejeti teh stvari, preidejo v last zavarovalnice.

 

Stroški po zavarovalnem primeru

Stroški za čiščenje, potrebni zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari, vendar največ do višine določenega zneska ali določenega odstotka od zneska za izračun obveznosti zavarovalnice (navedeno v zavarovalni polici), se prištejejo k škodi.

 

Med stroške čiščenja spadajo nujni izdatki za čiščenje kraja škode in stroški za odvoz ogorin in naplavin do najbližjega kraja, kjer je odlaganje dovoljeno.

 

Pri škodah, nastalih zaradi nevarnosti izliva vode, krije zavarovanje pri počenju cevi tudi škodo, nastalo na zavarovanih oblogah, ki jih je treba odstraniti, da se popravi poškodovana cev.

 

Zavarovanje ne krije stroškov za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti in tudi ne stroškov za posredovanje gasilskih ali drugih organizacij, ki morajo v skladu s svojim poslovanjem nuditi brezplačno pomoč ob nastopu zavarovalnega primera.

 

Zavarovalnina (dajatev zavarovalnice)

Obračunana škoda se plača v celotnem znesku, največ do višine zavarovalne vsote (ali do višine dogovorjene vsote pri zavarovanju na prvi riziko).

 

Pri zavarovanju na prvi riziko se načelo sorazmernega izplačila zavarovalnine pri podzavarovanju ne uporablja.

 

V kolikor zavarovalnica pisno predpiše ukrepe za preprečitev in zmanjšanje škode po nastanku zavarovalnega primera, mora stroške takšnih ukrepov kriti v celoti.

 

Zavarovalnica mora izplačati zavarovalnino, ko prejme vsa dokazila o obstoju in višini škode (v določenem roku, navedenem v zavarovalnih pogojih).

 

V primeru, ko mora zavarovanec prijaviti škodo policiji, predvsem pa v zavarovalnih primerih, nastalih zaradi požara, eksplozije, tatvine, vlomske in roparske tatvine, se lahko rok za izplačilo zavarovalnine podaljša do 90 dni.

Pomembne povezave