Predmet zavarovanja

Zgradbe, oprema, zaloge.

 

Zavarovalna vrednost

  • zgradbe (gradbena vrednost);
  • stroji in oprema (nabavna cena novih stvari, s stroški montaže);
  • zaloge blaga in materiala (nabavna cena/vrednost, povečana za odvisne stroške prevoza in uskladiščenja);
  • zaloge polizdelkov, izdelkov (proizvodna cena/vrednost, povečana za odvisne stroške).

 

Zavarovalna vsota

  • zgradbe (dejanska, nova vrednost);
  • stroji in oprema (dejanska, nova vrednost);
  • zaloge blaga in materiala (dejanska vrednost);
  • zaloge polizdelkov, izdelkov (dejanska vrednost).

 

Pri ugotavljanju obveznosti zavarovalnice (po nastanku zavarovalnega primera) se uporablja načelo razmerja med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo (možni pa so tudi drugačni dogovori - v pisni obliki, po posebnih pogojih, pri zavarovanju zalog na flotantni način).

 

Podatki za določitev zavarovalnih vsot

  • zgradbe, oprema in zaloge (v bilanci stanja, po popisu).

 

 Zavarovane nevarnosti (običajno) - osnovno kritje

Požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovalčevega motornega vozila (premičnega delovnega stroja), padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije.

 

Zavarovane nevarnosti (običajno) - dodatno kritje

Poplava, izliv vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, snežni plaz, iztek (lekaža), izliv žareče mase, samovžig zalog, potres.

 

Opredelitev (opis) zavarovanih nevarnosti (iztek, izliv žareče mase, samovžig zalog - glej spodaj).

Iztek (lekaža) je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod in cevovodov zaradi počenja posode, cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali polnjenje tekočin ali plina. Zavarovanje krije škodo na zavarovani tekočini ali plinu, s posebnim dogovorom pa tudi posledično škodo, ki jo tekočina ali plin povzroči na drugih zavarovanih stvareh.

 

Izliv žareče mase pomeni zavarovalno kritje za škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči izliv žareče mase zunaj kraja, določenega za izpuščanje ali odvod, čeprav požar ne nastane. zavarovalno kritje obsega tudi škodo na razliti masi.

 

Samovžig zalog je proces pri katerem snovi prehajajo v pepel brez prisotnosti ognja ali delovanja visoke temperature od zunaj. Gre za biološki, fizikalni ali kemični proces pri skladiščenju vlažnega premoga, sena ali bioloških odpadkov.

 

Popusti (običajno)

  • za izvajanje preventivnih protipožarnih ukrepov (gasilne naprave, javljalniki požara, čuvajska služba, računalniški (TV) varnostni sistemi, povezava z dežurnimi centri ali gasilsko enoto).

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).