Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je sklenjeno požarno zavarovanje. Možno ga je skleniti za temeljne in dodatne nevarnosti požarnega zavarovanja (običajno je obseg jamstva zavarovanja obratovalnega zastoja določen z dogovorjenim obsegom jamstva požarnega zavarovanja).

 

Predmet zavarovanja

Dobiček, ki ga zavarovalec v času zastoja ni mogel doseči in poslovni stroški, ki jih zavarovalec v času zastoja ni mogel pokriti in so v vzročno posledični zvezi z zavarovalčevo proizvodnjo in menjavo.

 

Zavarovalna vsota

Znesek predvidenega letnega dobička in fiksnih poslovnih stroškov, knjiženih v poslovnih knjigah iz naslova dobička in stroškov (iz bilance uspeha, obrazec zavarovalnice).

 

Zavarovane nevarnosti

Po požarnem zavarovanju.

 

Obdobje zavarovalnega kritja

Običajno 12 mesecev (možno se je dogovoriti za krajše (običajno 3 ali 6 mesecev) ali daljše (2 leti) obdobje zavarovalnega kritja).

 

Franšiza (običajno)

  • časovna integralna, običajno 3 dni (za obratovalni zastoj, krajši od treh dni, ni zavarovalnega kritja);
  • odbitna (pri obratovalnem zastoju daljšem od treh dni).

 

Popusti (običajno)

Po požarnem zavarovanju.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).