Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi strojeloma je sklenjeno strojelomno zavarovanje. Običajno je obseg jamstva zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi strojeloma določen z dogovorjenim obsegom jamstva strojelomnega zavarovanja.

 

Predmet zavarovanja

Dobiček, ki ga zavarovalec v času zastoja ni mogel doseči in poslovni stroški, ki jih zavarovalec v času zastoja ni mogel pokriti in so v vzročno posledični zvezi z zavarovalčevo proizvodnjo in menjavo.

 

Običajno se zavarujejo posamični stroji po seznamu in sicer:

  • stroji z večjim vplivom na ustvarjanje dobička;
  • specialni (neserijsko izdelani) stroji, katerih okvara je povezana z izdelavo stroja ali njegovega dela po naročilu;
  • energetske naprave, katerih okvara pomeni zastoj drugih delov gospodarstva (agregati za oskrbo gospodarstva in individualnih potrošnikov z energijo.

 

Zavarovalna vsota

Znesek predvidenega letnega dobička in fiksnih poslovnih stroškov, knjiženih v poslovnih knjigah iz naslova dobička in stroškov (iz bilance uspeha, obrazec zavarovalnice).

 

Zavarovane nevarnosti

Po strojelomnem zavarovanju.

 

Obdobje zavarovalnega kritja

Po dogovoru.

 

Franšiza (običajno)

Časovna integralna, po dogovoru.

 

 Popusti (običajno)

Po strojelomnem zavarovanju.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).