Zavarovanje pred odgovornostjo zasebnika


Obseg kritja

Osnovni obseg kritja

 • odgovornost zasebnika v vsakdanjem življenju (ne pri opravljanju obrtne ali druge pridobitne dejavnosti);
 • odgovornost lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanja ali zasebne stanovanjske hiše ter dvorišča in vrta ob hiši;
 • odgovornost delodajalca delavcev, zaposlenih v gospodinjstvu;
 • odgovornost iz posesti in uporabe kolesa brez motorja;
 • odgovornost športnika;
 • odgovornost imetnika orožja v obrambne in tekmovalne namene.

 

Dodatna kritja

 • odgovornost iz oddajanja stanovanja ali poslovnih prostorov v najem;
 • odgovornost iz posesti živali;
 • odgovornost lovca;
 • odgovornost poklicnega športnika;
 • odgovornost iz naslova ekološke škode.

 

Zavarovanci

Poleg zavarovanca običajno:

 • zavarovančev zakonec in otroci, če te osebe živijo z zavarovancem v domači skupnosti;
 • drugi sorodniki, če živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu;
 • gospodinjski delavci za škode, ki so posledica opravljanja njim zaupanih hišnih opravil.

 

Zavarovalni kraj

Običajno so pri zavarovanju splošne odgovornosti krite škode, ki jih zavarovanec povzroči na območju Evrope.

 

Izključitve iz zavarovanja

 • naklep (razen namerno povzročene škode gospodinjske pomočnice pri opravljanju gospodinjskih opravil);
 • zavestno postopanje, ki ni v skladu s predpisi in pravili;
 • odgovornost za škode iz posesti in uporabe motornih vozil in drugih vozil na motorni pogon, zračnih vozil in vozil na vodi;
 • odškodninski zahtevki za škode zavarovanca, njegovega zakonca, otrok in ostalih oseb, ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu;
 • škode na stavbnih delih zavarovančevega stanovanja;
 • škode na stvareh ali opravljenih delih, ki jih je zavarovanec ali kdo drug po njegovem naročilu ali na njegov račun izdelal ali predal, če je škoda nastala zaradi nepravilne izdelave ali izročitve;
 • škode, ki izvirajo iz izdelkov z napako;
 • škode, ki so posledica onesnaževanja zraka, vode in zemlje;
 • škode, ki so posledica poklicne obolelosti zavarovančevih delavcev;
 • škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v zakupu, uporabi… ali kakorkoli drugače na skrbi;
 • škode, ki nastajajo na stvareh zaradi trajnega delovanja temperature, plina, dima, saj, pare, prahu, padavin, vlage, plesnivosti, ropota, tresenja…

 

Premija

Višina premije je odvisna od:

 • višine zavarovalne vsote;
 • dodatnega obsega jamstva.

 

Franšiza

Franšiza je običajno integralna in ne presega 100 evrov (pri zavarovanju splošne odgovornosti).