Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke (produktne odgovornosti) obsega zavarovalno kritje za škode, ki so posledica:

  • nepravilnega delovanja ali okvare izdelka.

 

Obseg zavarovalnega kritja je določen z zavarovalnimi pogoji ponudnika (zavarovalnice).

 

V zavarovalno kritje je na podlagi ocene tveganja koristno vključiti tudi opcijo odpoklica izdelkov ali začasni izpad zaradi odprave napak ("product recall" ali "product tempering insurance").

 

Pravne podlage proizvajalčeve odgovornosti za izdelke:

 

Proizvajalec izdelka je dolžan povrniti nastalo škodo v primerih, kadar:

  • napaka na izdelku povzroči okvaro zdravja, telesno poškodbo ali smrt človeka;
  • zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari;
  • ni v zadostni meri (embalaža, navodila...) opozoril na nevarne lastnosti (delovanje) izdelka.

 

V kolikor proizvajalca ali uvoznika izdelka ni mogoče opredeliti, za nastalo škodo (iz naslova proizvajalčeve odgovornosti) odgovarja dobavitelj.

 

Nedoseganje pričakovane varnosti izdelka za potrošnika je merilo za ocenitev napake.

 

Proizvajalec odgovarja le za tisto škodo, ki je posledica napake (ki je bila v tistem obdobju znanstveno in tehnično dokazljiva) in je nastala ali je posledica postopka proizvodnje izdelka. Dokazno breme (napaka, škoda) je na strani tožnika.

 

Proizvajalec je za škodo, ki jo povzroči izdelek z napako, odgovoren deset let (ali obdobje življenjske dobe uporabe izdelka, če je življenjska doba uporabe izdelka krajša od deset let) od dneva ko je bil izdelek dan v promet.

 

Izključitve iz zavarovalnega kritja:

  • škode kot posledice naklepnih dejanj;
  • škode zaradi vgradnje nekakovostnih sestavnih/nadomestnih delov izdelka s strani zavarovanca;
  • škode zaradi predelave izdelka;
  • če izdelek ni bil dan v promet;
  • če je bil izdelek podarjen;
  • ekološke škode.

 

Pomembno!

Običajno se določa najvišje zavarovalno kritje za posamični zavarovalni primer in skupni znesek izplačil vseh škod v enem zavarovalnem letu (letni agregat).